کادر مدرسه كسري نو

چارت سازمانی و کادر مدرسه کسری نو

 • هیئت مدیره مجتمع آموزشی کسری نو
 • جناب آقای داوود صالح نیا موسس و مدیر
 • معاونت ها
 • جناب آقای غلامرضا شادی معاون آموزشی
 • سرکار خانم نیلوفر عبداله زاده معاون آموزشی
 • سرکار خانم سپیده نادری معاون اجرایی
 • سرکار خانم لیلا خلیلیان معاون
 • سرکار خانم نازیلا احمدی معاون پرورشی و مشاور
 • فناوری و IT
 • .......
 • کادر آموزشی
 • پيش دبستاني
 • سرکار خانم مینا رنجبری مربی پیش دبستانی
 • سرکار خانم رویا اروجی مربی پیش دبستانی
 • سرکار خانم فریبا شیردل مربی پیش دبستانی
 • پايه اول
 • سرکار خانم غراله مرتضوی معلم پایه اول
 • سرکار خانم مینا باستان معلم پایه اول
 • سرکار خانم معصومه صافی معلم پایه اول
 • پايه دوم
 • سرکار خانم پریناز باغبان معلم پایه دوم
 • سرکار خانم بهاره بابازاده معلم پایه دوم
 • سرکار خانم زیبا فیض اله زاده معلم پایه دوم
 • پايه سوم
 • سرکار خانم سارا آذر نشان معلم پایه سوم
 • سرکار خانم رعنا امامی معلم پایه سوم
 • پايه چهارم
 • سرکار خانم ندا محمدی معلم پایه چهارم
 • سرکار خانم زهرا سلمانی معلم پایه چهارم
 • پايه پنجم
 • سرکار خانم سحر بابازاده معلم پایه پنجم
 • سرکار خانم لعیا امیر ابراهیمی معلم پایه پنجم
 • پايه ششم
 • سرکار خانم نغمه زینالی معلم پایه ششم
 • امور مالي
 • ...........
 • كارپرداز
 • ........
 • پرسنل سلف
 • ........
 • فوق برنامه
 • سرکار خانم سمیه نجیبی معلم زبان انگلیسی
 • سرکار خانم فرانک بابازاده معلم هنرو نقاشی
 • تربیت بدنی
 • جناب آقای احسان سعادتی معلم ورزش
 • مشاوره و بهداشت
 • سرکار خانم مینا زاهدی مربی بهداشت
 • آتليه
 • .......
 • کادر خدمات
 • جناب آقای بهروز اسمعیل پور
 • سرکار خانم فاطمه حسن پور