متفاوت می اندیشیم... هر کودک نشانی از خداست

 

هر کودک نشانی از خداست کافیست روح و احساسشان را لمس کنیم.

پایِ حرفِ دلشان نشستیم و خاطراتشان را ورق زدیم
و خاطراتِ دوباره ای رقم خورد.

لذت ببریم از دیدن کلیپ آماده شده توسط هنرمند عزیزمان آقای عباسیان