بازگشایی مدارس

افتتاحیه مجتمع آموزشی کسری نو

افتتاحیه باشکوه مجتمع آموزشی کسری نو در سال تحصیلی 99-1398