مديريت مجتمع آموزشی کسری نو

مديريت مجتمع آموزشی کسری نو

مديريت مدرسه: آقاي دكتر صالح نيا

مشاور آموزشي: آقاي شادي