کادر مدرسه كسري نو

کادر مدرسه كسري نو

چارت سازمانی و کادر مدرسه کسری نو

هیئت مدیره مجتمع آموزشی کسری نو

 • جناب آقای داوود صالح نیا موسس و مدیر
 • معاونت ها
 •  خانم سپیده نادری معاون اجرایی
 •  خانم لیلا خلیلیان معاون
 •  خانم نازیلا احمدی معاون پرورشی و مشاور
 •  خانم آزیتا احمدی معاون
 •  خانم عباس زاده معاون
 •  خانم برزگرنیا معاون
 •  خانم مریم احمدی معاون
 • فناوری و IT
 • آقای یوسف پورجعفرنیا
 • کادر آموزشی
 • پيش دبستاني
 •  خانم  فریبا شیردل مربی پیش دبستانی
 •  خانم   حسن زاده مربی پیش دبستانی
 •  خانم  مربی پیش دبستانی
 • پايه اول
 • خانم غراله مرتضوی معلم پایه اول
 •  خانم نازیلا ادیب معلم پایه اول
 •  خانم معصومه صافی معلم پایه اول
 • پايه دوم
 •  خانم پریناز باغبان معلم پایه دوم
 •  خانم بهاره بابازاده معلم پایه دوم
 •  خانم زنجیری معلم پایه دوم
 • پايه سوم
 •  خانم سارا آذر نشان معلم پایه سوم
 •  خانم عظیمی معلم پایه سوم
 • پايه چهارم
 •  خانم ندا محمدی معلم پایه چهارم
 •  خانم زهرا سلمانی معلم پایه چهارم
 •  خانم ایمانی معلم پایه چهارم
 • پايه پنجم
 •  خانم سحر بابازاده معلم پایه پنجم
 •  خانم زارع معلم پایه پنجم
 •  خانم صابری معلم پایه پنجم
 • پايه ششم
 •  خانم  کمالی معلم پایه ششم
 • امور مالي
 • ...........
 • كارپرداز
 • آقای فرخ شهرآراء
 • مشاور
 •  خانم نازیلا احمدی
 • فوق برنامه
 •  خانم  فرشی معلم هوش
 •  خانم فرانک بابازاده معلم هنر و نقاشی
 • تربیت بدنی
 •  آقای احسان سعادتی 
 • مشاوره و بهداشت
 •  خانم مربی بهداشت
 • آتليه
 • آقای عباسزاده
 • کادر پشتیبانی
 • آقای بهروز اسمعیل پور
 • آقای مصطفی ملک زاده